ARCHIWUM – ważniejsze wydarzenia z poprzednich lat

 W roku 2018 nasza Fundacja wraz z partnerem społecznym Stowarzyszeniem Bałtyckim Instytutem Spraw Europejskich i Regionalnych  realizowała zadanie publiczne, dofinansowane przez Województwo Pomorskie „Między powiatowy Okrągły Stół FASD” . Omówiono zarys współpracy między powiatami w obszarze FASD, opracowano sieć współpracy różnych instytucji w ramach tzw. Okrągłego Stołu FASD – całość została ujęta jako  Międzypowiatowe Memorandum FASD. Dodatkowo przeszkolono szkolną młodzież jako Liderów Młodzieżowych FASD – która to przeprowadziła zajęcia profilaktyczne z FASD w swoich i zaprzyjaźnionych szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Wraz ze specjalistą kanadyjskim p. Małgorzatą Tomanik opracowano materiały edukacyjne: broszurkę „Problematyka FASD” oraz krótki filmik zamieszczony na kanale YOU TUBE „Co to jest FASD”  https://www.youtube.com/watch?v=wRNp71yDBEkProjekt realizowany był w trzech powiatach woj. pomorskiego: tczewskiego, gdańskiego oraz starogardzkiego.
2018 rok to jak w 2017 i 2016 czas licznych szkoleń, wykładów  w licznych placówkach oświatowych prowadzonych przez współpracującego z naszą Fundacją p. dr Marcina Szulca z Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego.  Współpraca obejmuje obszar psychologii zdrowia i oscyluje wokół profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, przeciwdziałania ryzykownemu używaniu elektronicznych środków przekazu (cyberprzemocy i uzależnienia), przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz wsparcia rodzin w procesie wychowania dzieci. Jego zajęcia: wykłady, warsztaty, spotkania edukacyjne przeprowadzono dla rad pedagogicznych, rodziców oraz uczniów w woj. pomorskim, kujawsko – pomorskim oraz mazowieckim (m. Warszawa).
2016, 2017 i 2018 to organizacja warsztatów z komunikacji małżeńskiej pn Jak Ci powiedzieć, żebyś usłyszał/a i zrozumiał/a. Odbywały się zawsze w lutym, w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa 07-14 luty. Zajęcia prowadziła mgr Kasia Stryjek – m.in pedagog, wybitny mediator wraz z mgr Ireną Drawc-Ciftci – mediator oraz pedagog d/s rodziny.
Listopad 2017 – czerwiec 2018 to miesiące w których przeprowadzono dla pracowników żłobków/przedszkoli placówek publicznych i niepublicznych warsztaty z rytmiki i zajęć plastycznych pod nazwą: Kreatywne zabawy żłobkowej cioci. Odbywały się  w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim. Osobą prowadzącą  a zarazem pomysłodawcą była. p. Maria Zofia Tomaszewska – (info o niej w zakładce – Nasi specjaliści). Dnia 30.06.2018 w Olivia Business Center, Al. Grunwaldzka 472A w Gdańsku odbyła się konferencja Zlot Żłobkowych Cioć – celem konferencji jest wymiana wiedzy, poznawanie nowych trendów, jak również utrwalanie starych, ale sprawdzonych praktyk; jest ona także podsumowaniem dotychczasowego cyklu warsztatów Kreatywne zabawy żłobkowej cioci. 
Dnia 03 listopada 2017 r. p. Małgorzata Tomanik w ramach naszej fundacji przeprowadziła szkolenie pn „Pomoc dziecku z FASD” . Udział wzięli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, nauczyciele z pomorskich szkół. Goście honorowi: Antoni Szymański – Senator RP IX Kadencji; przedstawiciel Pomorskiego Kuratorium.
INFORMACJA – o spotkaniu środowiska zajmującego się Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w powiecie Gdańskim – 18 listopada 2015. Spotkanie zorganizowane zostało przez Fundację Dla Dziecka i Rodziny  „WSCHODZĄCE SŁOŃCE”, dyrekcję PCPR w Pruszczu Gdańskim, przy współpracy Towarzystwa Debat Obywatelskich – „PAŁAC ŚLUBÓW”. Miejscem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Władze powiatowe reprezentował Starosta Gdański Stefan Skonieczny i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Beata Kowalczyk. Wśród 45 uczestników spotkania byli przedstawiciele środowisk zajmujących się problemami wynikającymi z FASD – lekarze, kuratorzy, pracownicy socjalni, psychologowie, nauczyciele i rodzice oraz opiekunowie pieczy zastępczej. Spotkanie trwało 3 godziny.Przebieg : Spotkanie odbyło się w formule debaty obywatelskiej. Prowadzącym był Adam Hlebowicz, dyr. Radia Plus zarazem członek Towarzystwa Debat Obywatelskich. Wstęp do debaty wygłosił przeze Fundacji „Wschodzące Słońce” Mariusz Ruszkowski.  Zwrócił uwagę na niewykształcony jeszcze w Polsce system diagnozowania i terapii FASD, w którym – powołując się na doświadczenia kanadyjskie – konieczna jest współpraca środowisk socjalnych pracowników, nauczycieli, lekarzy i rodziców (także opiekunów zastępczych).W ożywionej dyskusji omówiono podstawowe problemy. Wśród nich najważniejsze to brak odpowiednich procedur diagnozowania i terapii, które miałyby odpowiednie usankcjonowanie prawne (orzekanie) oraz brak środków i mechanizmów finansowania terapii.Wnioski: Na zakończenie dr hab. Witold Toczyski podsumował główne spostrzeżenia uczestników spotkanie. Zasugerował też, że przy pewnej aktywności oddolnej środowisk lokalnych (powiatu) możliwe jest stworzenie ruchu społecznego – odpowiednie zorganizowanie się poprzez stworzenie platformy porozumiewawczej władz lokalnych, dyrektorów szkół, lekarzy, terapeutów, rodziców, opiekunów pieczy zastępczej i środowisk prorodzinnych. Platforma porozumiewawcza może funkcjonować w internetowej sieci społecznościowej oraz w formie stowarzyszeń lub fundacji na poziomie regionu lub powiatu. Pilne jest organizowanie działań upowszechniających wiedzę o FASD w szkołach przez Centra Edukacji Nauczycieli we współpracy z podmiotami założycielskimi szkół. Konieczne jest też ujęcie problemów FASD w polityce społecznej województwa pomorskiego.Sugestie te zostały ujęte w formie Pomorskiego Memorandum FASD. Dalsze wsparcie dla budowania społecznych inicjatyw na rzecz polityki społecznej FASD zobowiązał się wspierać Senator RP Antoni Szymański.

Dnia 24 czerwca 2015 r. Fundacja Dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” oraz Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny „FAScynacje” przy pomocy Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie „Silva Rerum” ATENUM Szkoły Wyższej w Gdańsku zorganizowała w budynku uczelni: Gdańsk, ul. 3Maja 25A,  warsztat: „Jak Budować System Pomocy i Opieki dla Dzieci i Młodzieży z FASD?”.  Warsztat składał się z trzech części: 1) System Pomocy Dzieciom i Młodzieży z FASD w Brytyjskiej Kolumbii: Początki budowy systemu; Współpraca trzech  Ministerstw: Min. Oświaty;  Min. d/s Dzieci i Rodziny;  Min. Zdrowia; Wprowadzenie roli pracownika kluczowego;Tworzenie  i znaczenie systemu wielowarstwowego. 2) Rola i zadania pracownika kluczowego: Skierowania; Praca ze zespołem diagnostycznym; Praca ze zespołem interwencyjnym; Praca z rodziną. 3) Współpraca z rodziną: Model pracy z rodziną; Redukcja Szkód; Wywiad Motywujący. Zajęcia poprowadziła współpracująca z PARPA, p. Małgorzata Tomanik – ekspert z Kanady (więcej w rubryce: Współpracujemy).

„UCHROŃMY DZIECI PRZED FAS/FASD – PROFILAKTYKA UNIWERSALNA I SELEKTYWNA FAS/FASD – edycja II” projekt realizowany w 2015 r.

Jest to kontynuacja projektu „Uchrońmy dzieci przed FAS-profilaktyka uniwersalna i selektywna FAS/FASD”  z 2014 r.

Cel główny – PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJ. POMORSKIM DOTYCZĄCEJ SKUTKÓW SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ KOBIETY W CIĄŻY oraz UMIEJĘTNOŚĆ Z POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM Z FASD

Zorganizowano zajęcia z młodzieżą szkolną. W tej II edycji projektu na zaproszenie pedagogów, dyrekcji, zajęcia odbyły się także w klasach 6 szkoły podstawowej. Scenariusz zajęć dla szkół podstawowych został przekazany  p. Katarzynie Okulicz – Kozyra (Kierownik Działu Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą PARPA), na jej własną prośbę. We wszystkich zajęciach w szkołach wykorzystywano elementy debaty oksfordzkiej oraz dyskusji moderowanej.

Można stwierdzić, że świadomość młodzieży szkolnej wzrosła – sygnałem było podejście uczniów na zajęciach, którzy aktywnie włączali się w nie. Informowali też, że przekażą informację wśród członków swojej rodziny- akurat w niektórych rodzinach uczniów, starsze siostry, ciocie były w ciąży. Jedna uczennica stwierdziła nawet, że musi powiedzieć siostrze, bo jest ona akurat w ciąży i dla „zdrowia” popija sobie wino….. lekarz nic nie mówił….

Odbyły się także cykle spotkań z rodzicami/opiekunami, których zachowanie dzieci wskazywało na Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders). Na tych spotkaniach rodzice/opiekunowie zapoznali się i przećwiczyli 8 zasad postępowania z dzieckiem, opracowanych w 1997 r. przez  Deb Evensen-pedagog z Alaski(USA) i Jan LÜTKE(Kanada), w tłumaczeniu przez polskich specjalistów.

„UCHROŃMY DZIECI PRZED FAS – PROFILAKTYKA UNIWERSALNA I SELEKTYWNA FAS/FASD”- projekt realizowany w 2014 r.

Cel główny – zmniejszenie ilości dzieci narażonych na poalkoholowe uszkodzenia w łonie matki, poprzez realizację celów szczegółowych.
Cele szczegółowe:
-zmniejszenie ilości kobiet (nie uzależnionych od alkoholu) spożywających alkohol w ciąży poprzez dostarczenie im wiedzy na temat wpływu alkoholu na płód,
-zmniejszenie ilości kobiet ( pijących ryzykownie i uzależnionych od alkoholu) spożywających alkohol w ciąży poprzez zmotywowanie ich do konsultacji w ośrodku odwykowym i podjęcia terapii lub skorzystania z pomocy AA,
-zwiększenie ilości ginekologów, położnych, lekarzy rodzinnych i pielęgniarek informujących kobiety w ciąży o konieczności abstynencji alkoholowej poprzez dostarczenie im wiedzy na temat FAS/FASD,
-nabycie przez ginekologów i lekarzy rodzinnych umiejętności wykonywania testów przesiewowych diagnozujących problemy alkoholowe u kobiet oraz wykonywanie przez nich tych testów,
-zwiększenie umiejętności ginekologów i lekarzy rodzinnych motywowania kobiet ( z podejrzeniem problemów alkoholowych) do konsultacji i terapii w ośrodkach odwykowych lub korzystania z pomocy AA.,
-zmniejszenie ilości osób bliskich i innych zachęcających kobiety w ciąży do spożywania alkoholu poprzez dostarczenie im wiedzy na temat wpływu alkoholu na płód,
-wzrost świadomości społecznej dotyczącej wpływu alkoholu na rozwijające się dziecko w łonie matki poprzez przekazywanie wiedzy na ten temat uczniom szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, odbiorcom treści ulotek i broszur oraz poprzez prasę branżową i emitowanie spotu w internecie.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla edukatorów FAS ( dwa warsztaty – łącznie 27 godzin) przez dr n. med. Małgorzatę Klecką – jedną z nielicznych ekspertów w Polsce zajmujących się problematyką FAS/FASD, prekursorką w tej dziedzinie, autorką wielu publikacji na ten temat, autorką programu profilaktyczno-terapeutycznego FAStryga.
W szkoleniu weźmie udział 20 osób ( psychologów, pedagogów, lekarzy, mgr pielęgniarstwa i położnictwa) mających co najmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz udokumentowaną podstawowa wiedzę na temat FAS . Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają certyfikat edukatora programu FADStryga.

Przygotowanie i nakręcenie 60 sekundowego spotu informacyjnego na temat działania alkoholu na dziecko w łonie matki. Emitowanie spotu w internecie.

Przygotowanie i wydrukowanie artykułów (na temat wpływu alkoholu na dziecko w łonie matki)
w „Biuletynie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku”, „Pomorskim Magazynie Lekarskim”,
„Gazecie Lekarskiej GUMED” oraz innych czasopismach branżowych.

Zorganizowanie i przeprowadzenie trzygodzinnej konferencji naukowo-szkoleniowej „ Dzieci, które pozostają dziećmi .FAS – najpoważniejszy skutek picia alkoholu przez kobiety w ciąży.” Przeznaczonej dla odbiorców z terenu całego województwa pomorskiego. Konferencja odbędzie się na terenie Gminy Chmielno – z okazji Światowego Dnia FAS -06.09.2014. Planuje się, że weźmie w niej udział ok.300 osób.
W 2014 r. zorganizowano dwie konferencje na temat FAS/FASD w mieście Gdańsku: ATENEUM-Szkoła Wyższa w Gdańsku oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Dlatego, więc zaplanowano konferencję w Gminie Chmielno- z myślą o aktywizacji zachodniej części województwa.

Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 trzygodzinnych konferencji na terenie starostw i gmin uczestniczących w projekcie. W każdej z nich weźmie udział 40 osób. Będą wśród nich lekarze, położne, pielęgniarki, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy, psycholodzy i nauczyciele oraz rodzice i opiekunowie dzieci z FAS/FASD. W programie konferencji będą 3 wykłady oraz projekcja filmu „Wieczne dziecko”. Tematy wykładów; „ Wpływ alkoholu na rozwój dziecka w łonie matki”, „FAS/FASD – objawy pierwotne i wtórne”, „Diagnozowanie FAS/FASD oraz pomoc osobom dotkniętym tymi zaburzeniami” Wykłady będą prowadzić osoby przeszkolone przez dr Małgorzatę Klecką.

Opracowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie ośmiogodzinnych warsztatów dla wolontariuszy (studentów nauk o rodzinie, psychologii, pedagogiki i medycyny i innych kierunków), którzy będą prowadzić zajęcia (na temat wpływu alkoholu na rozwijające się dziecko w łonie matki) z młodzieżą gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przewidujemy przeszkolenie 40 osób – w dwóch grupach.

Przeprowadzenie przez wolontariuszy zajęć z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. wg scenariusza opisanego w broszurce T. Jadczak- Szumiło i K. Kałamajskiej-Liszcz .„Biorę odpowiedzialność” wydanej przez PARPA. Zajęcia będą trwały dwie godziny lekcyjne. Każde będzie prowadzone przez 2 osoby. Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 spotkań.

06.09.2014 Chmielno, konferencja "Dzieci, które pozostają dziećmi"

06.09.2014 Chmielno, konferencja „Dzieci, które pozostają dziećmi”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *