Miesięczne archiwum: luty 2019

UWAGA: POMOC DLA POGORZELCÓW

W nocy z 25 na 26 stycznia 2019 r. wybuchł w miejscowości Dargacz, gm. Dębnica Kaszubska, pow, Słupski, woj. Pomorskie. Wskutek tego państwo Zofia i Bogdan Kiełpińscy stracili swój majątek.

Fundacja włącza się w działania pomocowe. W związku z tym zostaje utworzone (niedługo zamieścimy numer konta) konto specjalnie do wpłat na pomoc pogorzelcom.

Została zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zbiórka publiczna: POMOC DLA POGORZELCÓW 

Numer pozwolenia nadany przez ministerstwo: 2019/643/OR.

Zbiórka publiczna zostanie zapoczątkowana dnia 15 lutego 2019 r. koncertem charytatywnym zespołu Ciąg dalszy nastąpił  ( https://www.facebook.com/Ci%C4%85g-Dalszy-Nast%C4%85pi%C5%82-150964728347248/ ) w pubie Paszcza Lwa, ul. Kwietna 39, Gdańsk – Oliwa; początek 19 godz.

UWAGA: koncert 15 lutego 2019 r. w Paszczy Lwa w ramach pomocy dla pogorzelców, czyli państwa Kiełpińskich na facebook-u publikowany jest jako wydarzenie: POMAGAMY RODZICOM MIRKI – gorąco zachęcamy do polubienia tego wydarzenia; jest tam też zamieszczone konto pogorzelców na które już można wpłacać darowizny: www.facebook.com/Pomagamy-rodzicom-Mirki-229354321344199/?__t

POWIATOWE MEMORANDUM FASD

Witamy serdeczne na naszej stronie.

Poniżej przedstawiamy Państwu Międzypowiatowe Memorandum FASD, które to jest wynikiem realizacji zadania publicznego w 2018 r. „Między powiatowy Okrągły Stół FASD” współfinansowanego przez Woj. Pomorskie. Natomiast Młodzieżowej Memorandum FASD zostanie zamieszczone wraz z informacją o zadaniu publicznym z 2018 r. „Między powiatowy Okrągły Stół FASD” w zakładce FASD – jako zaburzenie rozwojowe

 

MIĘDZYPOWIATOWE MEMORANDUM FASD

(Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) – powstało w wyniku debaty społecznej – Gdańsk, 10.12.2018

 

ALARM FASD  

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w objawach pierwotnych polega między innymi na zmianach w strukturze i funkcjonowaniu mózgu, które są spowodowane ekspozycją na alkohol w okresie prenatalnym. Na skutek braku wczesnej diagnozy oraz długotrwałego braku  zaspokojenia potrzeb dziecka w jego środowisku (dom, szkoła) występują objawy wtórne, do których należą m.in.: trudności w nauce, zachowania agresywne oraz konflikty z prawem, itd. W badaniach w 2014 r., w ramach projektu ALICJA zrealizowanego przez PARPA przebadano 2500 dzieci. Stwierdzono, że nie rzadziej niż u ok. 20 urodzeń na 1000, występują objawy FASD. Brak elementarnej wiedzy o FASD w szkole i w domu, brak diagnozowania i brak procedur terapii skłaniają do podniesienia alarmu społecznego.

 

PRZESŁANIE Z PRUSZCZA GDAŃSKIEGO Z 2015 ROKU

W Pruszczu Gdańskim, 18 listopada 2015 roku odbyło się pierwsze w woj. pomorskim spotkanie środowisk reprezentujących władze powiatowe, kuratorów, lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych, opiekunów pieczy zastępczej, rodziców i przedstawicieli NGO. Spotkanie ukazało ogromne słabości polityki społecznej wobec wyzwań syndromu FASD. Sprecyzowano podstawowe braki.

 1. FASD nie jest oficjalnie diagnozowany w Polsce;
 2. Istota diagnozy polega na interdyscyplinarnym orzeczeniu, które może być podstawą terapii;
 3. Brak podstaw prawnych orzekania o FASD;
 4. Przepisy ochrony danych osobowych uniemożliwiają wspólne działania lekarza, szkoły i terapeutów;
 5. Wśród nauczycieli, lekarzy i kuratorów występuje bardzo zróżnicowany i najczęściej niewielki poziom   wiedzy o diagnozowaniu i terapii;
 6. Ogromnym wyzwaniem jest brak popularyzowania wiedzy o FASD wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej, choć występuje tam głód wiedzy na ten temat;
 7. Koszty społeczne zaniechania terapii polegają na trwałym przejściu dotkniętych FASD na utrzymanie opieki społecznej.

 

PRZESŁANIE Z GDAŃSKA Z 2018 ROKU

W Gdańsku 15 października 2018 roku, w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Pomorskie, odbyło się drugie spotkanie społeczników zaangażowanych w  profilaktykę i łagodzenie skutków FASD.  Warsztat odbył się w formule debat open space na trzech stolikach. Przyniosły one wiele wartościowych wniosków. Najważniejszy – to chęć kooperacji, w której ramach mogą wytworzyć się nowe formy partnerstwa, negocjacji i powiązań sieciowych. To może być asumpt dla synergii współdziałania lokalnych struktur służb publicznych,  szkoły, organizacji pozarządowych, rodziców i wolontariuszy.

Zgłoszono też propozycje konkretnych działań:

 1. Rozpoznanie potencjału i kompetencji środowisk, które są aktywne w obszarze FASD;
 2. Aktywizacja organizacji pozarządowych w problemach FASD – obecnie jest marazm;
 3. Popularyzacja wiedzy o FASD przez specjalistów PCPR w szkole – dla Rad Pedagogicznych, dla młodzieży stosując interaktywne metody jak np.: konkursy plastyczne, czy konkurs na anonimowe relacje o funkcjonowaniu rodzin z dzieckiem FASD;
 4. Edukacja młodzieżowych aktywistów wiedzy o FASD w ramach trainers’ training;
 5. Wspólne pozyskiwanie funduszy na działania edukacyjne i tworzenie partnerstw dla przezwyciężania sytuacji kryzysowych związanych z FASD;
 6. Udział w programach krajowych i bałtyckich, w tym finansowanych z funduszy norweskich.

 

 

 

MIEDZYPOWIATOWY RUCH SPOŁECZNY NA RZECZ PROFILAKTYKI FASD

 1. Zaproszenie środowisk trzech powiatów tczewskiego, starogardzkiego oraz gdańskiego zaangażowanych w sprawy profilaktyki i łagodzenia objawów FASD stwarzają unikalną możliwość wymiany pozytywnych doświadczeń i stworzenie sieci społecznościowej, która wykorzysta efekt synergii działań.
 2. Budując ruch społeczny należy oprzeć się na zasadach wielopoziomowego współrządzenia, które są zaleceniami Deklaracji Wiedeńskiej Działania na rzecz Partnerstwa. To oznacza przyjęcie pewnych zasad sprzyjających nowym formom partnerstwa, praktykowania negocjacji i horyzontalnych powiązań; usprawnienia komunikacji pomiędzy twórcami polityki z różnych poziomów zarządzania; wskazywania potencjalnych sytuacji kryzysowych; kreowanie liderów, budowanie zaufania i zgody co do priorytetów; dzielenie się informacjami na temat skutecznych praktyk, sprawdzonych w działaniu oraz oferowania posiadanej wiedzy, pochodzącej z praktycznego doświadczenia na temat tego co jest skuteczne w działaniu, a co nie.
 3. Stworzenie platformy porozumiewawczej władz lokalnych, dyrektorów szkół, lekarzy, terapeutów, rodziców, opiekunów pieczy zastępczej i środowisk prorodzinnych, w skali trzech powiatów stwarza dodatkowy bodziec do doskonalenia i porównywania skuteczności polityki w obszarze FASD. Platforma porozumiewawcza może przybrać formę zinstytucjonalizowaną. Formuła takiej platformy powinna wyłonić się w szerokiej dyskusji pod szczególnym protektoratem starostów i służb PCPR-ów. Powinna też funkcjonować w sieci społecznościowej.
 4. W poszukiwaniu lidera tworzenia sieci społecznościowej szczególną rolę mają do odegrania właśnie starostowie. Oni powinni być kreatorem budowania ruchu społecznego, mając do dyspozycji aparat PCPR-ów.
 5. Ważne jest organizowanie działań upowszechniających wiedzę o FASD w szkołach zachęcając do współpracy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Pomorskie Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Nauczycieli we współpracy z podmiotami założycielskimi szkół.
 6. Konieczne jest wprowadzenie rozwiązywania problemów FASD do strategii polityki społecznej powiatów.

 

 

Gdańsk, 10.12.2018

Memorandum powstało w trakcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Pomorskie w 2018 roku, przez Fundację Dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” przy wsparciu Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych.